Service Scpoe (ขอบข่ายบริการ)

ทางเราจะพยายามออกท่องเว็บ เมื่อเราพบเว็บไซต์ที่มีประโยชน์ เราจะนำมาไว้ที่นี่เพื่อคุณได้ค้นคว้าข้อมูลนี้ จากรายการแสดงข้างล่างนี้ เลือกหัวข้อเว็บลิงค์ แล้วเลือก URL เพื่อเข้าชมเว็บ.

NIMT…(สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ)

SICT…(Institute of Calibration & Technology)

TISI…(สมอ.)