สอบเทียบ-ห้องปฏิบัติการทางด้านไฟฟ้า, อุณหภูมิ

( Electrical and temperature calibration laboratory) …Click

DC High Volt (source = Max 50 kV)……(Measure=50 kV)

AC High Volt (source = Max 6 kV)……(Measure= 20 kV)

Image SURGE GENERATOR >> IMPULSE TESTER >> IMPULSE WINDING TESTER (Max : 15 kV)

*** Telephone Analyzer ****

 1. Signal Generator (Max:26GHz), AM, FM, RF POWER, Frequency, Time Bass (10MHz, 5MHz), AUDIO Generator
 2. Gloss meter (20๐, 60๐, 85๐)

***

***

 1. สอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้าน Volt, Current, Ohm, Watt meter

Multimeter
Volt meter
Amp meter
Clamp meter
Ohm meter
Leakage current tester

System tester (Wrist strap tester)
Layer short tester
Resistance comparator
Wheatstone bridge
Digital meter relay
Footwear

TESTER

Decade resistance box
DC/AC power supply (DC=100A, AC=15A)
DC/AC Electronics load
LCR meter
AC/DC Power meter

Hot line coil ohm meter
Unilap
Load box & Dummy Box
Calibrator for W.Tester

*** AC low ohm tester, (Eart continuity tester), Eart Tester ( 0- 100A)

 1. AC low ohm tester, (Eart continuity tester), Eart Tester ( 0- 100A)

– Withstanding voltage tester (Hipot tester) (AC 20 kV & DC 50 kV )
– Surge comparison tester ( 0 – 20 kV)
– Insulation tester ( 0 ohm – 11 Gohm )
– Puncture tester ( 0 – 10 kV)
– DC/AC High voltage meter ( AC 6.5 kV & DC 50 kV )
– ESD meter ( 0 – 20 kV)
– Static volt meter ( 0 – 50 kV )
– High voltage probe (AC 10 kV & DC 20 kV)

*** Withstanding voltage tester (Hipot tester) (AC max= 10 kV & DC max= 50 kV ) & Function Timer 0 – 1 000 s )

 1. สอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านความถี่ (Frequency)

– Oscilloscope- Audio generator
– Stroboscope
– Techco meter
– Frequency counter (Time Base ats10s _ 5 MHz & 10MHz)

– VDO signal generator
– Audio analyzer
– Telephone analyzer
– Signal generator
– Telephone feeding box
– Modulation analyzer
– RF communications
– FM-AM signal generator

– Audio generator
– Belt tension meter
– VHF/UHF attenuator
– Digital radio tester
– Speaker test oscillator
– Programmable curve tracer
– Audio analyzer
– RF up/down convertor
– Vibration meter
– Stop watch

 1. สอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุณหภูมิ (Temperature)Wink

– Infrared thermometer
– Temperature controller
– Thermometer with probe (Thermocouple, RTD, PRT type)
– Wave checker
– Thermo hygro meter
– Dry block
– Surface thermometer
– Temperature recorder
– Liquid in glass thermometer (เทอร์โมมิเตอร์แบบ ปรอท)
– Reflow checker
– Chamber (-40 C to 200 C)&(15%rh to 95 %rh)
– Oven ( 50 C to 500 C)
– DIP tester
– Soldering thermometer
-* TEMPERATURE TRANSMITTER & HUMIDITY TRANSMITTER

 1. สอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านแสง,เสียงInnocent

– Sound level meter ( 94 dB & 104 dB at 1 kHz)
– Chroma meter

New Supprot .เครื่องมือวัดความเงา Gloss Meter

 1. สอบเทียบ Power meter (Calibration power meter)
 1. สามารถให้บริการสอบเทียบเครื่องมือต่างๆได้ดังรูป… เป็นต้น
 1. สอบเทียบ VDO signal generator ( Calibration VDO signal generator )

 1. New Support สอบเทียบ Laughingเครื่องวัดสี Color meter ได้ตลอดทั้งปี